2014 оны үндсэн чиглэл

 

ИХ-УУЛ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2014  ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

                2014.01.23                                                                                                                                          Сэлэнгэ

Бодлого зорилт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Нэг. Засаглал эрх зүйн хүрээнд

1

Аймгийн засаг даргын 2013 оны А/313 тоот захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллах.

Жилд

СЗД, ЗДТГ-ын дарга

2

 “Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааг жигдрүүлж байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.

Жилд

 

ЗДТГ-ын дарга

3

Албан хаагчид хариуцсан чиг үүргийнхээ дагуу сургалт, мэдээллийг   Багийн ИНХ, байгууллагуудад 1 –ээс доошгүй удаа зохион байгуулах.

 

Жилд

ЗДТГ-ын ажлын алба

4

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хүнсний эрүүл ахуйн хяналтыг сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.

Жилд

МЭҮУБ, БОХУБ, СДЭ

5

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж  шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах.

Жилд

ЗДТГ-ын дарга

6

ЗДТГ-ын албан хаагчдыг шаардлагатай сургалтанд хамруулж, мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлэх.

Жилд

ЗДТГазрын дарга

7

ИТХ, ЗДТГ-ын ажилтнуудын ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулж,  шаардлагатай техник хэрэгсэлээр хангах.

1,2 улиралд

СЗД

ЗДТГ-ын дарга

Нийгмийн салбарын хүрээнд

 1.  

Жишиг сум болох ажлыг эхлүүлэх

Жилд

ИТХ-ын дарга, СЗД

 1.  

04кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугманд өргөтгөл, засвар хийж цахилгааны хуваарилалтыг тэнцвэржүүлэх

Жилд

СЗД

 1.  

Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж, шугамыг өөрчлөх

Жилд

 Их-Уул Дулаан ОНӨААТҮГ-ын захирал

 1.  

Дулааны шугамыг нэмэгдүүлэх

Жилд

Их-Уул Дулаан ОНӨААТҮГ-ын захирал

 1.  

20 ортой  эмнэлэгийн байр барих ажлыг эхлүүлэх

Жилд

СЗД,  СДЭ-ийн Ерөнхий эмч

 1.  

Эмнэлэгийн тусгай хог хаягдал устгах цэг байгуулах, хог хаягдал түр хадгалах байр барих ажлыг эхлүүлэх

Жилд

СЗД,  СДЭ-ийн Ерөнхий эмч

 1.  

Цахим эмнэлэг болох ажлын хүрээнд дотоод сүлжээтэй болох, алсын зайн оношлогоонд холбогдох эхлэл тавих.

Жилд

СДЭ-ийн Ерөнхий эмч

 1.  

Мандал багийг  улсын жишиг баг болох ажлыг үргэлжлүүлж “Хүний эмчийн байр” барих

Жилд

СЗД, БЗД, УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалангийн дэмжлэгээр

 1.  

Улиастын сайрын зорчих хэсэг, сумын төвийн төв гудамжны зам засах

Жилд

СЗД, БЗД

 1.  

Их-Уул Дулаан ОНӨААТҮГ-ын нэгдсэн халаалтын тогоог солих

Жилд

СЗД,  Их-Уул Дулаан ОНӨААТҮГ-ын захирал

 1.  

Шивээ багт “Сургалт мэдээлэл”-ийн төв шинээр барих

Жилд

СЗД, БЗД

 1.  

Асгат багт үйлдвэрлэлийн байр барих

Жилд

СЗД, БЗД

 1.  

Их-Уул багт “Сургалт мэдээлэл”-ийн төв шинээр барих

Жилд

СЗД, БЗД

 1.  

640 хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг, төсөв хийлгэх

Жилд

СЗДарга, 12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Дотуур байрны хатуу, зөөлөн эдлэлийг иж бүрэн шинэчлэх

Жилд

12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Дотуур байрны гал тогоог цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр хангах

 

12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Сурагчдын “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж ажиллах

Жилд

ИТХ-ын дарга, ГХУССЗ, 12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж массын сургалтын чанарыг дээшлүүлэх

Жилд

12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Морин хуурын сургалтыг нэмэгдүүлж 20 сурагчийг сургах

Жилд

12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Сургуулийн бохирын шугмыг бохирын нэгдсэн шугманд холбох

Жилд

Их-Уул дулаан ОНӨААТҮГ-ын захирал, 12 жилийн сургуулийн захирал

 1.  

Орон нутаг судлах танхим байгуулах

Жилд

Соёлын төвийн эрхлэгч

 1.  

Соёлын үл хөдлөх өвийг бүртгэлжүүлж, ургийн бичиг хөтлөлтийг эрчимжүүлэх

Жилд

Соёлын төвийн эрхлэгч, улсын бүртгэгч

 1.  

Соёлын төвийн техник хангамжийг нэмэгдүүлэх

Жилд

Соёлын төвийн эрхлэгч

 1.  

150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг, төсөв хийлгэх 

Жилд

СЗД, СӨБ-ын эрхлэгч

 1.  

Хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх тоглоом, дуу хөгжмийн техник хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлэх

Жилд

СӨБ-ын эрхлэгч

 1.  

Спорт  цогцолборын  барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх асуудлыг холбогдох газарт уламжлах

Жилд

ИТХ-ын дарга

СЗД

Гурав . Эдийн засгийн салбарын хүрээнд

 1.  

Шивээ багийн Хонгорын даваа засах

Жилд

СЗД, БЗД, багийн иргэд

 1.  

Асгат багийн Цагаан бургастын даваа засах

Жилд

СЗД, БЗД, багийн иргэд

 1.  

Их-Уул багийн Цагаан бургастад гүн өрмийн худаг гаргах

Жилд

СЗД, БЗД

 1.  

Мандал багийн Бага Ацад гүн өрмийн худаг гаргах

 

СЗД

 1.  

Шивээ багийн Олон толгой, Шивээн бэлд гүн өрмийн худаг гаргах

 

Жилд

СЗД, УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалангийн дэмжлэгээр

 1.  

Уст цэгийн хайгуул хийлгэх, худаг засварлаж бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх

Жилд

СЗД

 1.  

ХАА-н биржийн ажлын уялдааг сайжруулж малчидад олгогдох урамшуулалыг бүрэн олгуулах

Жилд

МЭҮТ, биржийн төлөөлөгчид

 1.  

Намрын ногоон өдөр, Шивээгийн нэг өдөр үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

1, 10 сард

БЗД

 1.  

Сэлэнгэ мөрөн дээгүүр хөвдөг гүүр тавих

Жилд

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалангийн дэмжлэгээр

 

Дөрөв. Байгаль орчны салбарын хүрээнд

 

 1.  

Хогийн төвлөрсөн цэгийг хумих, хашаалж далан бий болгох

6 сард

СЗД, БОТХБТасаг

 1.  

Хог, хаягдалтай тэмцэх шинэ менежмент хэрэгжүүлэх

Жилд

СЗД, БОТХБТасаг

 1.  

“Цэвэр орчин” их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах

5 сард

БОТХБТасаг

 1.  

Мод үржүүлгийн талбайн хөрс боловсруулах, хүлэмж барих.

Жилд

БОТХБТасаг

 1.  

Шинэс модны үр бэлтгэж борлуулах

9 сард

БОТХБТасаг

 1.  

Ойжуулалт хийж, мод тарих иргэдийн санаачлагыг санхүүгээр дэмжиж ажиллах, элсний нүүдэл сааруулах судалгаа хийлгэх

5, 10 сард

СЗД, БОТХБТасаг

 1.  

Сурагчдын “Эко клуб”, БОТХБТ-ийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж, сургалт сурталчилгаа хийх

Жилд

СЗД, БОТХБТасаг

 1.  

Их-Уул уул, Хөх хошууны шил дээр ОО, хогийн цэг байгуулах

6 сард

СЗД, БОТХБТасаг