Нэрлэсэн жилийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай