Өвлийн хүлэмжний барилгын явц

 НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын Сангийн яам, ХХААХҮЯ хооронд байгуулсан Санамж бичгийн дагуу Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн санхүүжилтээр 6м х10м хэмжээтэй өвлийн хүлэмж манай суманд баригдаж эхлээд байна. Энэхүү Хүлэмжийг сумын "Эмэгтэйчүүдийн бүлэг" төсөлд хамрагдсан бүлгүүдэд болон иргэдэд түрээсийн хэлбэрээр ашиглуулах болно.