төрийн үйлчилгээ багт

2018.05.11-05.23-ны хооронд 5 багийн ИТХуралд оролцож ЗДТГ, СДЭ, ДЗМОУБ-тай хамтран хариуцлага хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлан болон хууль эрх зүйн сургалт, мэдээлэл гарын авлага хүргүүлэн ажиллав. Нийт 392 иргэнд хүрч үйлчлэв.