4. Ойн мэргэжлийн байгууллагууд, ойн нөхөрлөлүүдийн дунд “Нөхөрлөл хөгжил-2019 өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулав.