Багийн ИНХ 5-р сард зохион байгуулагдав.

2019.05.20-05.27-ны хооронд 5 багийн ИТХуралд оролцож ЗДТГ, СДЭ  сум орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлан болон хууль эрх зүйн сургалт, мэдээлэл гарын авлага хүргүүлэн ажиллав.