ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХӨДӨӨГИЙН 3 БАГТ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАВ.

АСГАТ, ШИВЭЭ, ИХ-УУЛ БАГТ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ШИНЭЭР ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАСАН. ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НИЙТ 45,0 САЯ ТӨГРӨГ.