Ахмадын дуун цэнгүүн

Бүх албан газруудад “Ахмад настны тухай хууль”-ийг сурталчилах дэвтэр аялуулж сар бүрийн 10-нд “Дуун цэнгүүн” ивээн тэтгэж явуулах, Сар бүрийн 20-нд “Спортын арга хэмжээ” уралдаан тэмцээн явуулах, Ахмадуудыг шагналд тодорхойлох, алдаршуулах, Эмзэг бүлгийн ахмадуудын дунд “Хариу нэхээгүй тус” хөдөлгөөн өрнүүлэх, байгууллага бүр “Ахмадын зөвлөл” байгуулж ажил үүргээ тодотгох, байгууллага бүр “Ахмадын сан“ байгуулах, тухайн сард болох томоохон баяр ёслолыг ахмадуудын дунд  өргөн тэмдэглүүлэх бусад байгууллагаа уриалж хийсэн ажлаа тайлан бичиж дараагийн байгууллагадаа хүлээлгэн өгөх зэргийг тусгаж өгсөн нь  үр дүнтэй ажил болж байгаа бөгөөд бүх байгууллага амжилттай сайн ажиллаж байна.