цалийнгийн зардлаас бусад 5сая төгрөг бүхий үнийн дүнтэй 10 сарын орлого зарлагын гүйлгээ