2014 оны санхүүгийн тайлан болон бусад шалгалтаар аудитаас өгсөн албан шаардлага зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажлын дүн