ОНХС-ын 2015 оны эхний хагас жилийн зарцуулалтын тайлан