цалийнгийн зардлаас бусад 5сая төгрөг бүхий үнийн дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээ