Асгат багийн сургалт мэдээллийн төвийг улсын төсвийн хөрөнгөөр эрчим хүчний сүлжээнд холбох ажлыг хийж байна.

ИХ-УУЛ СУМЫН Асгат багийн сургалт мэдээллийн төвийг улсын төсвийн хөрөнгөөр эрчим хүчний сүлжээнд холбох ажлыг хийж байна.

нийт өртөг 462 сая төгрөг.